Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

 

Scurt istoric

Facultatea de Inginerie Alimentara, Turism si Protecţia Mediului a Universitatii "Aurel Vlaicu" a fost înfiinţata in anul 2002 conform H. G. 410/25.04.2002. Initial, in perioada 1990-2002, profilul de Inginerie Alimentara si Protecţia Mediului a funcţionat in cadrul catedrei de Ştiinţe Chimice si Tehnologii Alimentare de la Facultatea de Inginerie a Universitatii "Aurel Vlaicu".

 • 1990 Se înființează specializarea Tehnologia si controlul calităţii produselor alimentare (TCCPA)
 • 1995 Prima generaţie de absolvenţi ingineri TCCPA
 • 1999 Acreditarea TCCPA
 • 2000 Se înființează specializarea Tehnologie si control in alimentaţie publică si turism (TCAPT)
 • 2002 Desprinderea de Facultatea de Inginerie a FIATPM ca facultate de sine stătătoare având 4 specializări: Ingineria produselor alimentare (IPA) - acreditata, Controlul si expertiza produselor alimentare (CEPA), Biotehnologii industriale (BI), Tehnologia si biotehnologia protectiei mediului (TBPM) - autorizate
 • 2003 TCAPT se transforma in specializarea Inginerie si management in alimentaţie publica si agroturism (IMAPA) iar TBPM in Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice (ISBE)
 • 2005 BI se transforma in specializarea Biotehnologii pentru industria alimentara (BIA)

Specializări

Studii de licență (pe durata a 4 ani)

 • Ingineria produselor alimentare
 • Controlul şi expertiza produselor alimentare
 • Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
 • Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

Admiterea

În UAV admiterea se desfăşoară pe facultăţi. Admiterea in cadrul specializarilor de licenta ale FIATPM se face pe baza nota de admitere a fiecărui candidat va fi calculată ca media ponderată a notei de la examenul de Bacalaureat (80%) și a notei obținută la disciplina obligatorie a profilului absolvit (20%). După terminarea operaţiunilor de stabilire a rezultatelor concursului de admitere, pe listele candidaţilor admişi nu sunt permise modificări, adăugiri etc. Organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere sunt de competenţa Comisiei centrale a UAV şi comisiilor facultăţilor, numite prin decizia rectorului, care răspund pentru aplicarea în mod corect a prezentei metodologii de concurs.

Programe universitare de masterat (4 semestre)

 • Managementul calităţii produselor alimentare
 • Controlul calității și evaluarea mediului

Specializarea Ingineria Produselor Alimentare formează specialişti pentru unităţile cu profil de industrie alimentară. Inginerii absolvenţi ai acestei specializări pot funcţiona în domeniul protecţiei consumatorului, cercetării şi proiectării unităților din industria alimentara, în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, în centrele de păstrare şi preindustrializare a produselor agricole, ca şi specialişti consultanţi în implementarea programelor naţionale şi internaţionale de industrie alimentară. 

Specializarea Ingineria Sistemelor Biotehnice si Ecologice formează ingineri specialişti în implementarea soluţiilor inginereşti si crearea unui echilibru intre mediul economic si mediul inconjurator, în monitorizarea factorilor de mediu. Absolvenţii acestei specializări pot activa în compartimentele ecologice şi de mediu ale administraţiei de stat şi a unităţilor economice, în serviciile publice (alimentare cu apă, staţii de tratare a apei potabile, staţii de epurare a apelor uzate), cercetare în domeniul mediului, învăţământul liceal, postliceal, universitar de profil, consultanţă şi proiectare de specialitate (întocmire documentaţii de mediu pentru avizări, autorizări, acreditări), implementarea sistemelor de management de mediu, colaborare internaţională pe probleme de mediu. Practic în toate unităţile economice, de proiectare, construcţie şi cercetare, specialistul în problemele mediului ambiant va avea un rol din ce în ce mai important în viitorul apropiat, în conformitate cu legislaţia acceptată în ţările Uniunii Europene, în care România se va integra în 2007.  

Specilizarea Inginerie şi Management în Alimentaţie Publică şi Agroturism formează specialişti în valorificarea resurselor turistice ale zonelor geografice din ţara noastră, a tradiţiei culinare romaneşti, hărniciei şi caracterului primitor al poporului nostru. Absolvenţii acestei specializări se vor putea angaja ca specialişti în alimentaţie şi în funcţii de conducere ale unităţilor de alimentaţie publică şi hoteliere, ca ingineri de calitate în unităţile de alimentaţie publică sau antreprenori ai unităţilor agroturistice, ca specialişti în centrele de consultanţă şi dezvoltare regională, în Direcţiile Judeţene Agricole şi de Dezvoltare Rurală, ca inspectori de specialitate în Consiliile Judeţene pentru promovarea Agroturismului. Practic în toate unităţile economice, de proiectare, construcţie - service şi cercetare, specialistul în problemele legate de alimentaţie publică şi agroturism va avea un rol din ce în ce mai important în viitorul apropiat întrucât apropiata aderare la Uniunea Europeană implică o dinamică ridicată de dezvoltare a acestui sector.

 Specializarea Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare asigură, conform planului de învăţământ, formarea unor ingineri specialişti în domeniul controlului şi expertizei produselor alimentare de origine animală şi vegetală, a materiilor prime agroalimentare sau a celor procesate, a băuturilor, a sucurilor, a produselor proaspete sau conservate, etc. în conformitate cu normele ISO europene de asigurare totală a calităţii. Aceşti ingineri pot funcţiona în laboratoarele de specialitate, în compartimentele de protecţia consumatorului ale Administraţiei de stat, în compartimentele de controlul şi asigurarea calităţii din unităţile economice, controlul vamal al produselor alimentare, controlul pieţelor, poliţia sanitar-veterinară, în cercetarea din domeniul calităţii şi autentificării alimentelor, în învăţământul universitar, postliceal şi liceal din domeniu, proiectare şi consultanţă de specialitate (întocmire documentaţii de acreditare a calităţii ISO în laboratoarele de specialitate - avizări, autorizări, acreditări), în colaborarea internaţională pe probleme de asigurarea calităţii.

 

Oferta academică de studii universitare

1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani) Extras HG 376 din 18 mai 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

240

60

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

60

Inginerie şi management in agricultura si dezvoltare rurala

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

240

60

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

60

2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2ani) Extras HG 402 din 2 iunie 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Ingineria produselor alimentare

Managementul calităţii produselor alimentare

120

110

Ingineria mediului

Evaluarea şi controlul calităţii mediului

120

50

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET