Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 REGULAMENTE | METODOLOGII | PROCEDURI | FORMULARE

PROCEDURI DE SISTEM

PROCEDURI OPERAȚIONALE

Cod

Denumire

Data intrării în vigoare

PO 01

Procedură operațională privind elaborarea și aprobarea planurilor de învățământ

23.05.2016

PO 02

Procedură operațională privind întocmirea și verificarea statelor de funcțiuni

08.06.2015

PO 03

Procedură operațională privind întocmirea și semnarea contractelor de studii

22.06.2015

PO 04

Procedură operațională privind stabilirea drepturilor salariale

22.06.2015

PO 05

Procedura operationala privind avizarea trimiterii materialelor științifice de profil spre publicare precum și a participării la manifestări științifice, culturale și/sau sportive în țară și străinătate a personalului didactic și de cercetare din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

27.06.2016

PO 06

Procedură operațională privind organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant didactic auxiliar și nedidactic

20.07.2015

PO 07

Procedura operațională privind elaborarea lucrărilor de finalizare a studiilor universitare de licență și master

14.02.2017

PO 08

Procedură operațională de urmărire și recuperare a debitelor restante

27.06.2016

PO 09

Procedură operațională de închiriere a spațiilor sau terenurilor temporar disponibile din patrimoniul UAV

01.02.2016

PO 10

Procedură operațională de evaluare a personalului didactic de predare, de cercetare și didactic auxiliar în vederea acordării gradației de merit

01.02.2016

PO 11

Procedură operațională privind desemnarea prorectorilor și prodecanilor

08.02.2016

PO 12

Procedură operațională privind selecția prin concurs public a decanilor facultăților din cadrul UAV

04.04.2016

PO 13

Procedura operationala pentru asigurarea securitatii prelucrarii datelor cu caracter personal de catre Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

18.05.2018

PO 14

Procedură operațională privind evaluarea internă a programelor de studii din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

13.06.2016

PO 15

Procedură operaţională privind aprobarea deplasărilor în ţară sau străinatate ale personalului didactic si de cercetare din Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad

27.06.2016

PO 16

Procedura operațională privind elaborarea planurilor strategice și operaționale în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

18.07.2016

PO 17

Procedură operațională privind vânzarea de bunuri mobile și imobile din cadrul UAV

23.05.2016

PO 18

Procedură operaţională privind evaluarea colegială in Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

27.06.2016

PO 19

Procedură operaţională privind autoevaluarea cadrelor didactice din Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

06.11.2018

PO 20

Procedură operaţională privind evaluarea cadrelor didactice de către studenţi  in Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

27.06.2016

PO 21

Procedură operaţională privind evaluarea cadrelor didactice de către directorul de departament  in Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad

27.06.2016

PO 22

Procedura operationala privind evaluarea satisfacției studenților în Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

19.04.2017

PO 23

Procedură operaţională privind repartizarea candidaților pe locuri bugetare și/sau cu taxă

25.07.2016

PO 24

Procedură operaţională privind alegerea disciplinelor opționale și facultative din planurile de învățământ

19.09.2016

PO 25

Procedură operaţională privind redistribuirea anuala a locurilor finanțate de la bugetul de stat

19.09.2016

PO 26

 Procedura operațională privind comanda, gestionarea, completarea și eliberarea actelor de studii

27.06.2017

PO 27

Procedura operațională privind certificarea conformității cu originalul a actelor depuse la UAV 

11.07.2017

PO 28

Procedura operationala privind activitățile tehnice din cadrul secretariatelor facultăților inmatricularea, intreruperea, reluarea studiilor, mobilitatea, reînmatricularea, exmatricularea

04.07.2016

PO 29

Procedură operaţională privind redactarea documentelor

23.01.2018

PO 30

Procedură operaţională privind selectia studenților care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+

05.07.2018

PO 31

Procedură operaţională privind organizarea și derularea  mobilităților de studenți outgoing în cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 32

Procedură operaţională privind selectia personalului didactic și nedidactic care efectueaza mobilitati in cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 33

Procedură operaţională privind organizarea și derularea mobilităților de personal didactic și nedidactic în cadrul programului Erasmus+

05.07.2018

PO 34

Procedură operaţională privind derularea mobilitatilor de studenti incoming in cadrul programului Erasmus+

19.04.2017

PO 35

Procedură operaţională privind calculul și plata granturilor pentru studenți și personal care efectuează mobilități în cadrul programului Erasmus+

24.10.2016

PO 36

Procedură operaţională privind recunoașterea stagiilor efectuate în cadrul programului Erasmus+

01.02.2017

PO 37

Procedură operaţională privind recunoașterea excelenței în diverse domenii de activitate

01.11.2016

PO 38

Procedură operaţională privind acordarea burselor pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență 2018 - 2019

10.09.2018

PO 39

Procedura operațională privind desfășurarea ședințelor senatului UAV

28.02.2017

PO 40

 Procedură operațională privind modalitatea de desfășurare a ședințelor de lucru și luare a hotărârilor Consiliului de administrație a UAV

28.02.2017

PO 41

Procedură operațională privind primirea la studii a cetățenilor străini în anul universitar 2018-2019

24.04.2018

PO 42

Procedură operațională privind întocmirea deciziilor Rectorului UAV

28.02.2017

PO 43

 Procedura operatională privind acordarea burselor speciale UAV pentru studenți - ciclurile de studii licență și masterat, forma de învățământ cu frecvență 2016-2017

11.07.2017

PO 44

Procedura operationala privind semnarea si autorizarea facturilor primite de la furnizori

10.07.2018

PO 45

Procedură operațională privind promovarea în grade sau trepte profesionale a personalului didactic auxiliar şi nedidactic

24.10.2017

PO 46

Procedură operațională privind completarea şi depunerea declaraţiilor de avere şi de interese la Universitatea ,,Aurel Vlaicu”

24.10.2017

PO 47

Procedura operationala privind întocmirea și completarea Registrului general de evidență a salariaților REVISAL

24.10.2017

PO 48

Procedura operationala privind registratura UAV

23.01.2018

PO 49

Procedura operaţională privind înscrierea şi finalizarea studiilor An pregătitor de limba română pentru cetăţenii străini

30.05.2018

PO 50

Procedura operaţională privind acordarea voucherelor de vacanţă la UAV

27.06.2018

PO 51

Procedura operaţionala  privind primirea la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2018-2019

12.06.2018

PO 52

Procedura operațională privind organizarea și finalizarea activității de practică pedagogică și de specialitate în anul universitar 2018-2019

29.10.2018

PROCEDURI OPERAȚIONALE C.J.

  PROCEDURI OPERAȚIONALE D.E.R.U.

Cod

Denumire

Data intrării

în vigoare

PO 01 D.E.R.U.

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli

29.03.2016

PO 02 D.E.R.U.

Control intern privind angajamentele bugetare

29.03.2016

PO 03 D.E.R.U.

Organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de activ şi  de pasiv

29.03.2016

PO 04 D.E.R.U.

Modul de completare a registrului jurnal

29.03.2016

PO 05 D.E.R.U.

Completarea registrului inventar

29.03.2016

PO 06 D.E.R.U.

Completarea registrului cartea mare

29.03.2016

PO 07 D.E.R.U.

Acordarea avansului spre decontare pentru deplasări externe

29.03.2016

PO 08 D.E.R.U.

Decontarea avansului de cheltuieli pentru deplasări externe

29.03.2016

PO 09 D.E.R.U.

Decontarea cheltuielilor privind deplasarea intern ă a personalului în interes de serviciu

29.03.2016

PO 10 D.E.R.U.

Încasarea taxelor de la studenti, masteranzi, doctoranzi

29.03.2016

PO 11 D.E.R.U.

Plata burselor şi ajutoarelor sociale

29.03.2016

PO 12 D.E.R.U.

Înregistrarea în contabilitate a imobilizărilor necorporale şi corporale

29.03.2016

PO 13 D.E.R.U.

Completarea registrului de casă

29.03.2016

PO 14 D.E.R.U.

Plata produselor livrate, lucrărilor executate şi a serviciilor prestate de către terţi

29.03.2016

PO 15 D.E.R.U.

Activitatea de control financiar preventiv

29.03.2016

PO 16 D.E.R.U.

Activitatea de organizare şi funcţionare a  casieriei

29.03.2016

PO 18 D.E.R.U.

Inregistrarea contabila a activelor circulante - materiale si obiective de inventar

29.03.2016

PO 19 D.E.R.U.

Contabilitatea fondurilor externe nerambursabile postaderare

29.03.2016

PO 20 D.E.R.U.

Contabilitate a sumelor primite din donaţii sau sponsorizării şi cheltuirea lor

29.03.2016

PO 21 D.E.R.U.

Organizarea şi conducerea contabilităţii

29.03.2016

PO 22 D.E.R.U.

Evidenţa formularelor cu regim intern de numerotare şi inseriere

29.03.2016

PO 23 D.E.R.U.

Încasarea şi restituirea taxelor de şcolarizare

29.03.2016

PO 24 D.E.R.U.

Păstrarea şi arhivarea documentelor financ iar contabile

29.03.2016

PROCEDURI OPERAȚIONALE SEF

Cod

Denumire

Data intrării

în vigoare

PO 01 SEF

Procedura operațională privind fundamentarea și calculul taxei de școlarizare

25.04.2017

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE S.S.A.

Cod

Denumire

Data intrării

în vigoare

PO 01 SSA

Procedură operațională privind efectuarea curățeniei și dezinfecției spațiilor de învățământ, cămine și cantine din cadrul UAV

12.12.2016

PO 02 SSA

Procedură operațională privind efectuarea serviciului de pază și protecție în spațiile de învățământ, cămin și cantină din cadrul UAV

12.12.2016

PO 03 SSA

Procedură operațională privind desfășurarea activității parcului auto din cadrul UAV

12.12.2016

PO 04 SSA

Procedură operațională privind primirea și eliberarea materialelor pentru consum și a obiectelor de inventar din magazia din cadrul UAV

12.12.2016

PO 05 SSA

Procedură operațională privind administrarea și gestionarea patrimoniului UAV

12.12.2016

PO 06 SSA

Procedură operațională privind repartizarea și cazarea studenților în căminele UAV

27.09.2017

PROCEDURI OPERAȚIONALE BUAV

Cod

Denumire

Data intrării

în vigoare

PO 01 BUAV

Procedura operațională privind desfășurarea activității în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 02 BUAV

Procedura operațională privind recepția publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 03 BUAV

Procedura operațională privind evidența primară a publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 04 BUAV

Procedura operațională privind evidența individuală a publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 05 BUAV

Procedura operațională privind eliminarea publicațiilor în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 06 BUAV

Procedura operațională privind verificarea colecțiilor (inventarierea) în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PO 07 BUAV

Procedura operațională privind eliberarea de permise, vize, lichidări în cadrul Bibliotecii universitare ”Cornelia Bodea”

07.02.2017

PROCEDURI OPERAȚIONALE BAI 

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE ICDISTN

 

 

PROCEDURI OPERAȚIONALE C.I.R.P.I

 

Cod

Denumire

Data intrării

în vigoare

PO 01 CIRPI

 

 Procedura operaţională privind salvarea bazelor de date ale C.I.R.P.I.

12.06.2018

 PROCEDURI OPERAȚIONALE EDITURĂ

 

Proceduri operaționale Erasmus+


 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ Activ.NET