Cercetare stiintifica

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad(UAV) pune un accent deosebit pe cercetarea, dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate strategică a instituției, declarată și în Programul managerial al rectorului ales al UAV, prof.univ.dr. Ramona Lile, pentru mandatul 2016-2020. Sunt puse astfel bazele unui învăţământului superior de calitate, beneficiar al unui management eficient, dinamic, flexibil și adaptat realității, și, de asemenea, se adaugă un element de plus valoare la nivelul instituției, în contextul creșterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale. Cercetarea științifică este unul din motoarele dezvoltării și, din acest motiv, orice universitate responsabilă pentru viitorul său trebuie să îi acorde o atenție prioritară.

Înțelegerea la nivel fundamental este o condiție esențială a progresului în orice domeniu al științei. În plus, cercetarea fundamentală pune temeliile pe care se poate dezvolta cercetarea aplicativă. Posibilitatea colaborărilor internaționale, creșterea mobilității cadrelor didactice și cercetătorilor, accesul facil la infrastructuri mari de cercetare din alte țări ca și la publicațiile de specialitate, reprezintă factori pozitivi în cercetarea fundamentală și aplicativă.

În contextul general descris de Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 și de Strategia Națională de Cercetare pentru perioada 2014-2020, misiunea UAV în ceea ce privește cercetarea științifică se referă la:

 • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare, fundamentale şi aplicative;
 • Angrenarea în cercetare a întregii comunităţi a UAV, planurile de cercetare cuprinzând atât teme de cercetare-dezvoltare pentru cadre didactice şi doctoranzi, cât şi pentru masteranzi şi studenți;
 • Promovarea centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare atât la nivelul UAV cât și la nivelul facultăților, prin care se urmăreşte: coagularea eforturilor in vederea obţinerii de rezultate de cercetare valoroase şi de fonduri necesare cercetării, evidenţierea existenţei unei entităţi capabile de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi străinătate.
 • Consolidarea capacităților de cercetare-dezvoltare-inovare și aducerea lor la standardele internaționale printr-un management modern, orientat pe resursele umane valoroase existente în universitate;
 • Creșterea semnificativă a competitivității UAV;
 • Extinderea și întărirea participării în structuri și programe din Uniunea Europeană și din alte zone ale lumii;
 • Creșterea vizibilității UAV pe plan naţional şi internațional.
 • Identificarea unor soluţii care să corespundă setului de bune practice internaţionale din domeniu cercetării științifice;
 • Susținerea și dezvoltarea cercetării fundamentale, aplicative și de frontieră;
 • Valorificarea rezultatelor cercetării științifice din cadrul UAV;
 • Creşterea performanţei resurselor umane de cercetare din cadrul UAV;
 • Implicarea studenților și absolvenților UAV în procesul de cercetare-dezvoltare-inovare pentru domenii relevante ale programului Orizont 2020;

Obiectivele generale ale UAV referitoare la susținerea și promovarea cercetării, dezvoltării și inovării științifice, în concordanță cu Programul cadru al Uniunii Europene pentru cercetare și inovare pentru perioada 2014-2020 Orizont 2020, Planul Strategic al Universității, Carta Universității și Legea Educației Naționale, sunt: ​​

Printre principalele priorități științifice ale UAV sunt, pe lângă susținerea domeniilor în care există deja tradiții și rezultate, și dezvoltarea și impulsionarea de domenii noi, care se conturează ca fiind esențiale în evoluția societății, cu accent pe întărirea cercetărilor inter și multidisciplinare.

Printre prioritățile tematice identificate putem să le evidențiem pe cele legate teoria informației, de mediul înconjurător, de resurse energetice noi, din domeniul materialelor avansate și al nanotehnologiilor.

Viziunea strategică a UAV pentru susținerea și promovarea cercetării, dezvoltării și inovării științifice are în vederea următoarele obiective:

 • Asigurarea gestionării, monitorizării, promovării şi diseminării informaţiilor privind proiectele, granturile, contractele de cercetare şi rezultatele corespunzătoare;
 • Motivația UAV pentru a dezvolta parteneriate internaționale se regăsește în mai multe direcții;
 • Participarea la programele de cercetare ale Uniunii Europene și în alte sisteme internaționale de cooperare științifică;
 • Promovarea excelenței în cercetare și inovare;
 • Atragerea de fonduri de cercetare-dezvoltare-inovare;
 • Asigurarea calităţii în activitățile de cercetare ştiinţifică.